» beleidsplan
Loffit


L.J. Bakker
Spoorsingel 56
1611 BM Bovenkarspel Beleidsplan januari 2020

-Facturering:

- De ouder is voor de door de gastouder te verrichten opvang en verzorging de vergoeding verschuldigd van € 5,12 per uur.
Het uurtarief is inclusief lunch en tussendoortjes, warme maaltijden dient u zelf mee te nemen.
De betaling gaat via GOB Berend Botje te Zwaag.
-De normale en eventueel extra uren worden per maand in rekening gebracht. Normale uren zijn de uren die voor de start van de opvang of aan het begin van het kalenderjaar zijn afgesproken. De opvanguren worden door mij bijgehouden in het portaal. Na afloop van de maand dient dit binnen 3 dagen door u gecontroleerd en goedgekeurd te worden.
De factuur die u van Berend Botje ontvangt dient binnen 3 dagen te zijn betaald, zo niet, dan volgt er een herinnering en indien er dan nog niet betaald wordt stopt de opvang onmiddellijk. Als de factuur weer betaald wordt kan de opvang in overleg weer aanvangen.
- Eventuele uitjes worden in overleg bepaald, de kosten van entree of extra reiskosten worden door de gastouder apart in rekening gebracht en rechtstreeks aan de gastouder betaald.

-Opzegtermijn:
De opzegtermijn is 1 maand.

-Opvangdagen:
- De opvangdagen zijn op woensdag/donderdag/vrijdag.
- Op zon- en feestdagen wordt niet opgevangen.
Op dit moment doe ik geen VSO(voorschoolse opvang) of NSO(naschoolse opvang).

- Voor dagopvang wordt minimaal 4 uur gerekend

-Dagen waarop geen opvang wordt geboden/gevraagd
gastouder en ouder zijn verplicht om de dagen (bijvoorbeeld vakantiedagen, verlofdagen en feestdagen) waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet gewenst is, zo vroeg mogelijk, doch ten minste een maand van tevoren aan elkaar te melden. Indien deze termijn niet in acht is genomen dan is, in het geval de ouder in verzuim is, de gastouder gerechtigd de opvanguren in rekening te brengen ondanks dat opvang niet is geboden. Ruildag/uren kunnen worden afgesproken, indien mogelijk.

Mijn vakantie is 1 week in het voorjaar en 3 weken tijdens de zomervakantie, 1 week rond kerst en oud en nieuw en wat dagen incidenteel.

-In mijn opvang zijn alleen gevaccineerde kinderen welkom.

-Ziekte op te vangen kind(eren)
Bij ziekte van het/de op te vangen kind/kinderen, wordt in overleg afgesproken of ze gebracht kunnen worden. Indien het kind door ziekte niet opgevangen wordt, dan is de ouder gedurende de eerste zeven ziektedagen de overeengekomen vergoeding desondanks verschuldigd over de dagen waarop opvang zou hebben plaatsgevonden.
Bij ziekte van de gastouder zijn er collega-gastouders die bereid zijn de kinderen op te vangen, mits zij natuurlijk plek hebben op de gevraagde dagen en tijden. Hiervoor moet wel een contract getekend worden, dus het beste is om een noodopvangcontract van te voren met een gastouder te regelen. Voor degenen die een Comfortpakket bij Berend Botje hebben wordt deze noodopvang door Berend Botje verzorgd.

-Afspraken:
Indien er afspraken gemaakt worden over de verzorging van de kinderen of het alleen buiten het hek spelen,c.q. bij vrienden/vriendinnen spelen is het in sommige gevallen nodig om dit schriftelijk vast te stellen. Dit wordt dan door de ouders ondertekend.

-Uren
De uren worden per kwartier afgerond.


[ terug... ]Omhoog

Maak vrienden

berendbotje.nl


http://stop-abuse.net/midi/Just_TWayUR.mid Copyright 2002-2020